Viešas paklausimas merui S. Mičiuliui

Viešas paklausimas merui S. Mičiuliui

Į visus paklausimus, kuriuos mes esame teikę jums ir administracijos direktoriui M. Petraičiui, gaudavome atsakymus, kad „ ...viešojo administravimo subjektas turi teisę nepateikti atsakymo į klausimus...“, „ Tarybos narys turi teisę gauti informaciją tik su rengiamais nagrinėti arba nagrinėjamais klausimais savivaldybės taryboje“ arba „ ...neturime teisinio pagrindo tenkinti jūsų prašymų“. Tikėtina, kad ne tik jūs, bet ir administracijos direktorius puikiai žinote, kad ne vien tarybos narys, bet ir kiekvienas savivaldybės gyventojas turi teisę gauti informaciją bei paaiškinimus apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklą ar veiksmus – kas ir kodėl daroma. Tai užtikrina Lietuvos respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Ankstesni jūsų atsakymai buvo tik biurokratinis atsirašinėjimas ir įstatymų nevykdymas. Gal šventinis laikotarpis ir tai, kad klausiame viešai, suteiks jums jėgų atsakyti į mūsų klausimus plačiau?

Dar pavasarį Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija keletą kartų teikė jums ir administracijos direktoriui paklausimus dėl išvykusių tauragiškių registracijos, t. y. „Išvykusių kraštiečių registro“. Savivaldybės tinklalapyje oficialiai buvo paskelbta, kad „ Tauragės rajono savivaldybė yra vienintelė šalyje, turinti išvykusių kraštiečių registrą ir nuolat su jais palaikanti ryšius. Rajonas aktyviai remia imigrantų įsidarbinimą“. Jums turbūt yra žinoma, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje ir kituose ES valstybėse narėse pradėtas taikyti asmens duomenų apsaugos Reglamentas (ES) 2016/679, o Lietuvoje nuo  2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo naujos redakcijos „Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas“. Vadovaujantis šiais teisės aktais valdžios institucijos ir įstaigos privalo paskirti duomenų apsaugos pareigūnus. Klausimai tie patys, į kuriuos frakcija atsakymų nėra gavusi :

  1. Ar savivaldybės administracijoje yra paskirtas atsakingas pareigūnas už asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą ?
  2. Viešai pasiskelbus, kad savivaldybė turi išvykusių kraštiečių registrą ji prisiėmė atsakomybę tvarkyti asmens duomenis ir pagal teisės aktus savivaldybė tampa asmens duomenų valdytoja. Ar savivaldybė tikrai turi išvykusių tauragiškių registrą ?
  3. Jeigu savivaldybė turi išvykusiųjų registrą, tai teisės aktai asmens duomenų valdytoją įpareigoja – nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei vadovautis duomenų teisėto tvarkymo kriterijais. Kokiu priimtu ar išleistu savivaldybės teisės aktu yra aiškiai apibrėžti asmenų, išvykusių iš Tauragės (emigravusių), duomenų tvarkymo tikslai ir būtinos priemonės ?
  4. Duomenų valdytojas turi turėti duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jei prilygintina ar kita forma, įrodančią subjekto valią. Ar savivaldybės pareigūnas, atsakingas už asmenų teisinę apsaugą, jeigu jis yra paskirtas, turi išvykusių tauragiškių sutikimus ? Viešai buvo skelbta, kad registre yra registruota apie 200 išvykusių tauragiškių.
  5. Manome, kad Tauragės savivaldybė, viešai pasiskelbusi jog turi išvykusių tauragiškių registrą yra įvykdžiusi įstatyminę prievolę - registruotis valstybės registre. Tačiau dėl visiško aiškumo klausiame ar savivaldybė, kaip tokio registro valdytoja, yra registruota asmens duomenų valdytojų valstybės registre ?
  6. Kadangi viešai yra paskelbta, kad Tauragės rajonas aktyviai remia imigrantų įsidarbinimą, tai gal galit nurodyti kokiu Tarybos sprendimu? Kiek žinome, panašaus klausimo svarstymo kaip ir nebuvo, o gal kitu savivaldybės teisės aktu yra patvirtinta imigrantų įsidarbinimo rėmimo programa ar tvarka ?

 

 

                             Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija

Close